Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Στη COSMOTE Payments ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε την άποψη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Με το ίδιο ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε και τα παράπονά σας ή τις υποδείξεις σας γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και θα βελτιώσουμε την εμπειρία της εξυπηρέτησής σας.

Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους, μόνο για θέματα που σας απασχολούν σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της COSMOTE Payments. Για προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, για να εκφράσετε την άποψη σας ή για να μας κάνετε υποδείξεις ή συστάσεις,
ηλεκτρονικά στο info@cosmotepayments.gr

Για παράπονα αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορείτε να, συμπληρώστε και να υπογράψτε το Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης και να το αποστείλετε:

  • Hλεκτρονικά στο complaints@cosmotepayments.gr

  • Με αποστολή επιστολής στη ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE Payments A.E., Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι

Για αμφισβητήσεις συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του e-wallet σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το Έντυπο Αμφισβήτησης Συναλλαγής/ών και να το αποστείλετε: και να το αποστείλετε:

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

  1. Μπορείτε να υποβάλλετε τη σύστασή σας ή το παράπονό σας όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο πλαίσιο της σχέσης σας μαζί μας ή δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  2. Μπορείτε να υποβάλλετε τις συστάσεις ή τα παράπονά σας επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

  3. Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο αμφισβήτησης συναλλαγών στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, συμπληρώνοντας τον ακριβή λόγο της αμφισβήτησης και αποστέλλοντας, εφόσον είναι διαθέσιμα, οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα όπως αποδεικτικά συναλλαγών, emails επικοινωνίας με εμπόρους, κλπ.

  4. Τη σύσταση, το παράπονό ή την αμφισβήτηση συναλλαγών σας θα τη διαχειριστούν οι άνθρωποί μας που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και είναι σε θέση να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν το κάθε ζήτημα που μπορεί να σας απασχολήσει. Στόχος μας είναι να λάβετε μια καλά τεκμηριωμένη απάντησή με όση λεπτομέρεια ή σαφήνεια απαιτείται, και σύμφωνα με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε όταν μας θέτετε ένα παράπονο

  • Μελετάμε προσεκτικά το θέμα που μας αναφέρετε και σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις επικοινωνούμε μαζί σας.

  • Διερευνούμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες με τα αρμόδια στελέχη της COSMOTE Payments.

Σας ενημερώνουμε άμεσα για το θέμα που μας θέσατε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μπορείτε να υποβάλλετε απευθείας καταγγελία στην COSMOTE PAYMENTS, η οποία και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας απαντήσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή - ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε, αρκεί να μας τον γνωστοποιήσετε - εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήψη της καταγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για λόγους που δεν ανάγονται στη COSMOTE PAYMENTS, θα σας αποσταλεί προσωρινή απάντηση αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας σας, προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα λάβετε την τελική απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για τη λήψη της τελικής απάντησης δεν θα υπερβαίνει τις τριανταπέντε (35) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας.

Ποια στοιχεία θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε.
Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή μας στο παράπονο ή την καταγγελίας σας θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία, εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων/Καταγγελιών:

Όνομα*
Επώνυμο*
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας – Διαβατήριο* (ανάλογα με ποιο έγγραφο έχετε ταυτοποιηθεί)
ΑΦΜ
Τηλ. επικοινωνίας*
e-mail* ή Διεύθυνση αλληλογραφίας ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας
Περιγραφή του θέματος*

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

Εάν ωστόσο, η απάντησή μας ή η διαχείριση του παραπόνου σας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να απευθυνθείτε, εξαιρουμένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, 11471 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, fax: 210 6460414, e-mail : grammateia@synigoroskatanaloti.gr, στον ιστότοπο: www.synigoroskatanaloti.gr), ή στον φορέα του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr, τηλ 210 3376700 ).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εναλλακτική/εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΕΕΔ και στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr στην ενότητα «Για τον Πολίτη-Καταναλωτή/ Θέματα Ενημέρωσης & Προστασίας Καταναλωτή/Η Υπηρεσία/Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών».

Επίσης, για οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από την ηλεκτρονική σύμβαση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στην διεύθυνση ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η COSMOTE Payments AE, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που μας υποβάλλετε, με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά που έχετε, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.